Mike Tyson - jako twarz reklamowa napoju Black - zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej w przyszłym tygodniu. FoodCare nie ujawnia na razie, w jakich sposób będzie wykorzystywany wizerunek byłego boksera - wiadomo tylko, że jego nazwisko znajdzie się na nowej puszce napoju.

W Pol­sce start emi­sji re­klam te­le­wi­zyj­nych z udzia­łem Mi­ke'a Ty­so­na za­pla­no­wa­ny jest na prze­łom ma­ja i czerw­ca. Za gra­ni­cą, m.in. w Niem­czech i Wiel­kiej Bry­ta­nii, po­win­ny po­ja­wić się kil­ka mie­się­cy póź­niej.