Chodzi o umowy zawodników i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Według medialnych doniesień, Ruch zawierał z piłkarzami podwójne umowy. Jedne wiązały zawodników bezpośrednio z klubem, inne – z fundacją, która miała nie wywiązywać się z ich zapisów.

"W dniu 19 grudnia 2016 roku w późnych godzinach wieczornych Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję w sprawie naruszenia przez Ruch Chorzów wymogu kryterium F09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/17 w zakresie nieuregulowania wynagrodzeń pracowników Fundacji Ruch Chorzów, będących jednocześnie piłkarzami Klubu" - poinformowano na wstępie w oświadczeniu na stronie PZPN.

Jak podkreślono, "na gruncie niezwykle złożonego i bezprecedensowego stanu faktycznego" komisja doszło do kilku wniosków. Uznała m.in, że "Fundacja stanowi wraz z Ruchem Chorzów jeden podmiot ubiegający się o licencję i w konsekwencji nieuregulowane zobowiązania Fundacji powinny być traktowane analogicznie jak zobowiązania Ruchu".

Oświadczono, że "celem utworzenia Fundacji, a w szczególności zawierania równoległych umów z Klubem i Fundacją nie było obejście przepisów licencyjnych, lecz wykorzystanie możliwości optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych".

Jak dodano, "naruszenie przepisów zobowiązujących Klub do wykazania zadłużenia Fundacji w dokumentacji licencyjnej nie miało charakteru umyślnego".

"W powyższej sytuacji Komisja uznała, że wymiar zastosowanej sankcji powinien w sposób surowy odzwierciedlać fakt długotrwałego nieregulowania zobowiązań finansowych wobec piłkarzy, jednak w zakresie naruszenia obowiązku sprawozdawczego, powinna mieć charakter edukacyjny i prewencyjny, a nie represyjny" - napisano w komunikacie.

Przy podejmowaniu decyzji komisja licencyjna uwzględniła fakt, że zarząd Ruchu Chorzów uznał winę klubu w zakresie nieregulowania zobowiązań wobec piłkarzy. Ponadto, jak dodano, udowodnił, że "odmienna od prezentowanej przez Komisję interpretacja punktu 10.2.2 Podręcznika nie miała charakteru oszustwa" i "zobowiązał się do przestrzegania wspomnianego punktu i akceptowania jego interpretacji zgodnej ze stanowiskiem Komisji". Przyznano również, że Ruch poinformował komisję, iż od lipca 2015 roku klub i fundacja nie zawierają nowych, równoległych umów z piłkarzami, a dotychczas zawarte umowy wygasły.

W tej sytuacji komisja postanowiła zaakceptować wniosek zarządu Ruchu i nałożyć na klub z tytułu naruszenia wymogu F09 podręcznika licencyjnego "sankcję regulaminową odjęcia 8 pkt w bieżącym sezonie z jednoczesnym zawieszeniem odebrania 4 pkt do dnia 31 stycznia 2017, które to punkty zostaną anulowane w przypadku spłaty do tego terminu przez Klub lub Fundację wszystkich zaległości finansowych w stosunku do pracowników Fundacji będących jednocześnie piłkarzami Klubu".

Ponadto Komisja postanowiła "wyłączyć do odrębnego postępowania kwestię naruszenia przez Klub, w związku ze zobowiązaniami Fundacji, wymogu F04 Podręcznika oraz naruszenia uchwał Komisji ograniczających wysokość wynagrodzeń piłkarzy Ruchu Chorzów w ubiegłych sezonach".

Komisja podkreśla, że zasadniczą przesłanką, którą kierowała się w tej "niezwykle złożonej sprawie" było m.in. zapewnienie maksymalnie szybkiej spłaty wszystkich zaległości w stosunku do piłkarzy – pracowników fundacji oraz uświadomienie całemu środowisku piłkarskiemu konieczności transparentnego prezentowania wszystkich rozliczeń z piłkarzami w ramach procesu licencyjnego.

Jak dodano, pozostałe kluby ekstraklasy spełniły wymóg kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego.

Do tej pory Ruch zajmował piętnaste, przedostatnie miejsce z dorobkiem 20 punktów. Zgodnie z tą decyzją ma obecnie 16 punktów i spadł na ostatnią pozycję.

"Fundacja posiada zobowiązania finansowe wobec byłych zawodników, które powinny zostać jak najszybciej uregulowane i nikt tego faktu nie kwestionuje. Nie było jednak zamiarem Zarządu Ruchu nieinformowanie o tej sytuacji i nieuregulowanych płatnościach w trakcie przygotowań do procesu licencyjnego. Po prostu inaczej interpretowaliśmy formę sprawozdawczości między Ruchem a Komisją w trakcie przygotowywania dokumentacji. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wypełnić najszybciej zalecenia Komisji" – powiedział cytowany na stronie Ruchu wiceprezes klubu Mirosław Mosór.