Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Reklama

W toku postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012 – 2017. Doprowadziła ona do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarb Państwa poprzez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych.

Podmioty zarządzane przez grupę wprowadzały w błąd urzędy skarbowe, co do faktycznego wewnątrzunijnego obrotu towarami, w tym co do zwrotu podatku VAT, a także co do wysokości należnego podatku. Na skutek działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 65 mln złotych.

Reklama

W toku dotychczasowych czynności procesowych dokonano zabezpieczenia dokumentacji księgowej związanej z prowadzoną działalnością dotyczącą obrotu pojazdami, elektroniką i utworami słowno-muzycznymi. Zabezpieczono także od Filipa N. szereg przedmiotów, których zawartość będzie poddawana analizie w toku dalszych czynności.

Reklama

W toku postępowania prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną kwalifikowane z art. 229 par. 1 w zw. z art. 12 kk oraz przestępstw skarbowych. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Filip N. osiągał korzyści majątkowe z popełnianych przestępstw skarbowych oraz gospodarczych.

Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.