Ry­szard F. zo­stał ska­za­ny w kwiet­niu 2009 roku na 3,5 roku po­zba­wie­nia wol­no­ści za udział w aferze korupcyjnej w polskiej piłce. Po od­by­ciu trzech czwar­tych kary sko­rzy­stał on jed­nak z wa­run­ko­we­go zwolnienia. ​

Reklama

Sąd zgo­dził się na takie roz­wią­za­nie ze wzglę­du na zły stan zdro­wia Ry­szar­da F.