Nowelizacja ustawy o sporcie powinna być dokonana przed 12 sierpnia. Taki bowiem termin określiła Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Jego niedotrzymanie spowodować może cofnięcie akredytacji polskiemu laboratorium antydopingowemu. Projekt zmian w ustawia musi zatem trafić na szybką ścieżkę legalizacyjną.

Reklama

Projekt zmian przewiduje kilka kwestii szczegółowych. Jedną z nich jest wyłączenie stanowienia i regulacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie spod wyłącznego uprawnienia polskiego związku sportowego przy jednoczesnym umocowaniu Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie do ich stanowienia oraz zobowiązanie tego związku do ich stosowania.

Obowiązujący dotychczas art.13, ust.1 pkt.2 wymagał od związku ustanowienia reguł dyscyplinarnych, mimo że podmiotem właściwym do zwalczania dopingu, posiadającym odpowiedni potencjał oraz zobowiązanym na podstawie przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego do stanowienia przepisów, jest wspomniana komisja.

W praktyce powodowało to nieuzasadnione przedłużanie w czasie przyjmowania przez związki reguł dyscyplinarnych zgodnych ze standardami międzynarodowymi. Aktualnie zaledwie połowa związków zakończyła ten proces.

Projekt nowelizacji przewiduje także zmianę definicji dopingu w sporcie, która jest w pełni zgodna z definicją Światowego Kodeksu Antydopingowego, do przestrzegania zasad którego zobowiązuje państwa-strony konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Ustalenia nowej ustawy zmienią jej przepisy w zakresie, w jakim służą one dostosowaniu obowiązującego w Polsce prawa do standardów międzynarodowych. Mają także służyć wyłączeniu spod reżimu ustawowego spraw dyscyplinarnych za doping w sporcie. Nie oznacza to jednak, że podmioty wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy stracą prawo wniesienia zaskarżenia od decyzji dyscyplinarnych do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Posłowie proponują podwyższenie maksymalnej wysokości nagród pieniężnych przyznawanych przez ministra sportu i turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i mistrzostw świata głuchych. Dotychczas podstawę ustalenia wysokości nagrody jest kwota 2300 złotych, a jej wysokość nie może przekroczyć 14-krotności tej kwoty.

Według parlamentarzystów złoci medaliści powinni być uhonorowani 35-krotnością (80 500 złotych), srebrni 25- (57 500), a brązowi 20-krotnością (46 tys.).

Reklama