Obaj panowie spotkali się po niedzielnym meczu ligowym w którym Bordeaux zmierzyło się z Lille. Spokojnie porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy sobie wiele spraw z przeszłości i z ochotą podjąłem decyzję o ponownej walce o miejsce w drużynie narodowej. To dla mnie honor i wielki zaszczyt - podkreślił w rozmowie z oficjalnym serwisem PZPN Ludovic Obraniak.

Reklama

Jeśli bę­dzie w do­brej dys­po­zy­cji spor­to­wej, chęt­nie po­wo­łam go do kadry na­ro­do­wej. Wi­dzia­łem Obraniaka w ciągu ostat­nich czte­rech dni w dwóch me­czach li­go­wych. Po­ka­zał atuty, ja­kich wy­ma­gam od ka­dro­wi­czów. A więc: za­an­ga­żo­wa­nie i dobrą re­ali­za­cję za­ło­żeń tak­tycz­nych, wy­szko­le­nie tech­nicz­ne i dobre przy­go­to­wa­nie fi­zycz­ne do meczu - powiedział Nawałka.